YR 1 GROSS ANATOMY/EMBRYOLOGY UNIT EXAM 3 -- November 13, 1996.

Answer Key

1. d
2. c
3. d
4. b
5. d
6. e
7. e
8. c
9. d
10. a
11. c
12. d
13. d
14. e
15. d
16. c
17. a
18. d
19. e
20. c
21. c
22. d
23. d
24. c
25. a
26. e
27. a
28. e
29. c
30. c
31. b
32. c
33. c
34. c
35. e
36. c
37. n
38. d
40. b
41. d
42. f